banner1697

CÜBBELİ'DEN YILBAŞI UYARISI...

Vahdet Gazetesi'nde Köşe Yazarlığına başlayan Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü, yılbaşı kutlamanın ve o gün hindi yemenin caiz olmadığını öne sürdü.

CÜBBELİ'DEN YILBAŞI UYARISI...

Vahdet Gazetesi'nde Köşe Yazarlığına başlayan Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü, yılbaşı kutlamanın ve o gün hindi yemenin caiz olmadığını öne sürdü.

25 Aralık 2014 Perşembe 13:34
CÜBBELİ'DEN YILBAŞI UYARISI...
"...

YILBAŞINDA DEĞiL, İKİ GÜN SONRA YE!

Bu­ra­da teh­li­ke çok bü­yük! Ha­dis-i şe­rif­te “Kim bir top­lu­lu­ğun ka­rar­tı­sı­nı ço­ğal­tır­sa o on­lar­dan­dır.” (Dey­le­mî, no:5621, 3/519) bu­yu­ru­lur. Ka­ral­tı ka­la­ba­lık de­mek. Bir mil­yar ise bu­nu kut­la­yan, sen de kut­la­dın ol­du bir mil­yar bir. O bir­le kut­la­yan­la­rın ka­ral­tı­sı­nı ço­ğalt­tın. On­lar­dan­sın! Hris­ti­yan de­ğil­sin ama on­la­ra ben­ze­yen­ler­den­sin. “Kim bir top­lu­lu­ğa ben­ze­me­ye ça­lı­şır­sa o on­lar­dan­dır.” (Ebû Dâ­vûd, Li­bâs:5, no:4033, 4/78) Hin­di o za­man­lar­da ucuz olu­yor­sa ala­bi­lir­si­niz ama o gün kes­me­yin, 2 gün son­ra ke­sin. Ama sen kur­ban bay­ra­mın­dan kur­ban ke­ser gi­bi ay­nı ge­ce ay­nı gün hin­di me­ra­si­mi ya­par­san bu ha­ram­dır. 

Hin­di he­lal ola­bi­lir ama sen ka­fi­rin şirk me­ra­si­mi­ne ka­tıl­dı­ğın an­da ha­ra­ma gir­din. Bu­nu bü­tün ki­tap­la­rı­mız be­yan edi­yor. 

HERKESE iMAM-I RABBANi GELMEZ

İmam-ı Rab­ba­ni Haz­ret­le­ri Mek­tu­ba­t’­ın­da kom­şu­su­nu an­la­tı­yor. “Kom­şum has­ta­lan­dı, be­ni zi­ya­re­te ça­ğır­dı­lar. Git­tim zi­ya­re­ti­ne. Bak­tım çok fe­na gör­düm. Yü­zün­de Müs­lü­man ola­rak öle­ce­ği­nin ala­met­le­ri yok.  An­la­dım ki ima­nı pır pır edi­yor, sön­dü sö­ne­cek ve iman­sız gi­de­cek. 

BİR GRAM KA­RAN­LIK KALK­MA­DI

He­men kal­bi­ne te­vec­cüh et­ti. Bir de­fa et­ti bir gram ka­ran­lık kalk­ma­dı kal­bin­den, bir ke­re da­ha et­ti ge­ne de­ği­şen bir şey ol­ma­dı, bir ke­re da­ha de­ne­di ama 1 gram ka­ran­lık kal­dı­ra­ma­dı kal­bin­den. Mev­la (Cel­le Ce­lâ­lü­hû) Haz­ret­le­ri­’ne mü­ra­ca­at et­ti. “Ya Rab­bi! Aca­ba ben­de­mi bir şey var. 3 ke­re te­vec­cüh et­tim bir zer­re ka­ran­lık kal­dı­ra­ma­dım.” de­di. Kal­bi­ne il­ham gel­miş: “Ey İmam! 
Sen bu te­vec­cüh­le­ri dağ­la­ra yap­say­dın dağ­la­rı ye­rin­den oy­na­tır­dım. Ama bu ada­mın kal­bin­de­ki ka­ran­lık kâ­fir­le­rin me­ra­sim­le­ri­ne ka­tıl­mak, ge­ce­le­ri­ni kut­la­mak­tan ge­len şirk­tir. Bu­nu ateş pak­lar.”

İMANINI ZOR KURTARDI

“A­teş pak­la­r” sö­zün­de de yi­ne müj­de var. Ya­ni ce­hen­nem­de ya­nıp te­miz­len­mek var. Eğer ima­nı­nı kur­ta­ra­ma­mış ol­sa ebe­di ce­hen­nem za­ten. Bu­nun üze­re İmam-ı Rab­ba­ni Haz­ret­le­ri evi­ne çe­ki­li­yor ve is­ti­ha­re ya­pı­yor ce­na­ze­si­ne gi­de­yim mi, git­me­ye­yim mi di­ye. İs­ti­ha­re­de “İ­ma­nı­nı zor kur­tar­dı ce­na­ze­si­ne gi­t” buy­ru­lu­yor. 

KARANLIĞA BAŞINI SOKMA

Ada­mın az kal­sın iman nu­ru sö­ne­cek­miş. Sen ken­di­ni bu ka­dar zor du­ru­ma ni­ye so­ku­yor­sun? Ya­ni bu No­el kut­la­ma­sı­na ka­rış­mak öy­le bir fe­la­ket açar ki ada­mın ba­şı­na son ne­fes­te ima­nı­nı kay­bet­ti­re­bi­lir. Ha­ram ol­du­ğu­na inan­dı­ğı sü­re­ce iç­ki, ku­mar, fa­iz, fu­huş­tan iman teh­li­ke­ye git­mez ama bu şirk me­ra­si­mi­ne de­ğer ver­mek­ten son ne­fes­te iman teh­li­ke­ye gi­de­bi­lir. 

BEŞ PARALIK KEYİF İÇİN YAPMA

Her­ke­se İmam-ı Rab­ba­ni gel­mez ölür­ken! Bir de İmam-ı Rab­ba­ni gi­bi yet­miş bin ev­li­ya­nın rei­si, ikin­ci bi­nin mü­ced­di­di­nin bi­le aça­ma­ya­ca­ğı bir ka­ran­lı­ğa ba­şı­nı ni­ye so­ku­yor­sun?! 

80 se­ne na­maz kıl­san ama son­ra bı­rak­san na­ma­zı­na iti­bar yok, çün­kü iti­bar so­na­dır. Ha­dis-i şe­rif­te “A­dam so­nu­na ka­dar iyi gi­der, ölü­mü­ne ya­kın sa­pı­tır, ce­hen­ne­me gi­de­r” di­yor. Bu teh­li­ke­yi beş pa­ra­lık ke­yif için gö­ze al­ma­ya­lım! Yıl­ba­şı ge­ce­si nor­mal gün­ler­de yap­tı­ğı­mız şey­ler­de hiç­bir de­ği­şik­lik yap­ma­ya­lım. Yıl­ba­şı­na özel han­gi prog­ram olur­sa ol­sun me­ra­si­me gi­rer. Ha­ber, açık otu­rum fark et­mez, il­la ma­ga­zin ol­ma­sı­na ge­rek yok." 

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 25.12.2014 13:42
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
hüseyin özkardeşler 2014-12-26 21:31:10

sadece hadis neden kurandan konuşmuyor bunlar