banner1700

PADİŞAHLIK YANINDA SIFIR KALIR...

Yeni Anayasa paketi madde madde tam metni ortaya çıktı. AK Parti'nin Başkanlık Sistemi ve yeni Anayasa'ya ilişkin hazırladığı metnin detayları...

PADİŞAHLIK YANINDA SIFIR KALIR...

Yeni Anayasa paketi madde madde tam metni ortaya çıktı. AK Parti'nin Başkanlık Sistemi ve yeni Anayasa'ya ilişkin hazırladığı metnin detayları...

28 Ekim 2016 Cuma 14:17
PADİŞAHLIK YANINDA SIFIR KALIR...

Yeni Anayasa için AK Parti'nin hazırladığı Anayasa Paketi ve Başkanlık Sistemi'nin detayları basına sızdı.
Başkanlık Sistemini içeren pakette neler olacak? Sistem neleri getirecek? Neleri değiştirecek? Neleri ortadan kaldıracak?
Özellikle Başkan olacak kişinin milletin genel seçimle seçeceği meclisi topyekün feshetme yetkisi sistemi padişahlıktan da öte bir duruma dönüştürüyor.
BUGÜNE KADAR HAZIRLANMIŞ TEK TASLAK
Daha önce de önerilmiş olmasına karşın Türk siyaset tarihinde "Başkanlık nedir?" sorusuna net yanıtlar veren tek taslak 2013 yılında AK Parti'den geldi. Sabah'ın haberine göre işte yeni anayasa teklifinin son hali meclise gelmeden önce merak edenler için madde madde yeni Anayasa paketi ve metnin detayları...
YENİ ANAYASA'DA MECLİS OLACAK MI?
Madde 1– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.
Madde 2– (1) Milletvekilleri sadece seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.
Madde 3– (1) Onsekiz yaşını dolduran her vatandaş milletvekili seçilebilir.
MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI OLACAK MI?
Madde 5– (1) Milletvekilleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden ve bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.
MECLİS'İN GÖREVLERİ
Madde 9– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak,
b) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek,
c) Para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek,
ç) Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak,
d) Üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek,
Kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi
Madde 10– (1) Kanun teklif etmeye milletvekilleri yetkilidir.
SAVAŞ İLANI HALLERİ
Savaş hali ilânı ve silâhlı kuvvet kullanılmasına izin verme
Madde 13– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi;
a) Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilânına,
b) Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silâhlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisine sahiptir.
MECLİS TATİLDE İSE…
(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silâhlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silâhlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Başkan da, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir.
SİYASİ PARTİLERİN DURUMU
Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Düzeni ve Çalışma Esasları
(2) İçtüzük hükümleri, siyasî parti gruplarının, Meclisin bütün faaliyetlerine milletvekili sayısı oranında katılmalarını sağlayacak şekilde düzenlenir.
MECLİS'TE GRUP KURABİLMEK İÇİN
(3) Siyasî parti grupları, en az yirmi milletvekilinden meydana gelir.
Toplantı ve karar yeter sayısı
Madde 18– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün birleşimlerinde (üye tamsayısının en az üçte biri ile) TOPLANTI YETER SAYISI ARANMAKSIZIN toplanır ve Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
BAŞKANLIK SİSTEMİ... KİMLER BAŞKAN OLABİLİR?
Madde 20– (1) Başkan, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip vatandaşlar arasından, halk tarafından seçilir.
BAŞKANIN GÖREV SÜRESİ
(2) Başkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Başkan seçilebilir.
BAŞKANLIK ADAYLIĞI NASIL OLACAK?
(3) Başkanlığa son genel seçimde en az yüzde beş oranında oy almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin vatandaş aday gösterebilir.
ADAY AYNI ZAMANDA MİLLETVEKİLİ İSE…
(4) Başkanlığa aday gösterilen milletvekillerinin üyeliği, Başkan adayı olarak Yüksek Seçim Kuruluna başvurulduğu anda sona erer.
BAŞKAN İSTİFA EDERSE…
Madde 21– (1) Başkanlık seçimi, Başkanın görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır.
BAŞKAN NASIL SEÇİLEBİLİR?
(2) Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Başkan seçilmiş olur.
İKİNCİ ADAY ÇEKİLİRSE GERİDEN BİR ADAY DAHA…
(3) İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır.
TEK ADAY OLURSA BİLE KOLTUK KESİN DEĞİL
İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum (Evet-Hayır) şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Başkan seçilmiş olur.
BAŞKANIN GÖREVLERİ
MADDE 22
(1) Başkan Devletin ve yürütmenin başıdır. Yürütme yetkisi Başkana aittir.
(2) Başkan, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.
(3) Başkan, yürütmenin başı olarak genel/(iç ve dış) siyaseti yürütür.
(4) Başkanın görev ve yetkiler şunlardır:
a) Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapmak,
b) Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise yıllık mesaj vermek,
c) Kanunları onaylamak,
ç) Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri göndermek,
d) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak,
e) Kanunların, Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesinde iptal davası açmak,
f) Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek,
g) Bakanları atamak ve görevlerine son vermek,
ğ) Başkanlık kararnamesi çıkarmak,
h) Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,
ı) Milletlerarası antlaşma akdetmek ve yayınlamak,
TSK BAŞKOMUTANI…
i) Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil etmek,
j) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,
k) Kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek,
l) Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilân etmek ve sıkıyönetim veya olağanüstü hal kararnamesi çıkarmak,
AF YETKİSİ KISITLI
(m) Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,
HSYK, YÖK ATAMALARINDAKİ ROLÜ
n) Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yarısını seçmek,
o) Üniversite rektörlerini seçmek,
p) Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısını, Danıştay üyelerinin yarısını, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin yarısını seçmek.
(5) Başkan ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
KARARNAME YAYINLAR AMA KANUNLA ÇELİŞİRSE…
Madde 23– (1) Başkan, genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda Başkanlık kararnamesi çıkarabilir. Bir konuda Başkanlık kararnamesi çıkarılabilmesi için kanunlarda o konuyu düzenleyen uygulanabilir açık hükümlerin bulunmaması şarttır. Kişi hak ve hürriyetleri kararname ile düzenlenemez. Kararnameler ile kanunlarda aynı konuda farklı hüküm bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.
(2) Başkan, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.
BAŞKAN SORGULANABİLECEK Mİ?
Madde 24– (1) Başkan hakkında, kişisel ya da göreviyle ilgili bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte ikisinin vereceği önerge ile, soruşturma açılması istenebilir. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar.
YÜCE DİVAN MAHKUM EDERSE GÖREVİNE SON VERİLİR
(3) Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğunun gizli oyuyla alınır. Yüce Divan tarafından seçilme yeterliliğine engel bir suçtan mahkum edilen Başkanın görevi sona erer.
BAŞKAN YARDIMCISI NASIL SEÇİLİR?
Madde 25- (1) Başkan seçilenin oy pusulasında Başkan Yardımcısı adayı olarak yer alan kişi Başkanın seçildiği anda Başkan Yardımcılığına seçilmiş olur. Başkan Yardımcılığına aday gösterilmek için milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak şarttır.
BAŞKANLIK BOŞALIRSA…
(2) Başkanlık makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçimlere kadar kalan sürede Başkan Yardımcısı Başkanın yerine görev yapar ve Başkanlık yetkilerini kullanır. Başkan Yardımcılığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, seçime kadar kalan sürede bu görevi yürütecek olan kişiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi belirler.
(3) Başkanın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar Başkan Yardımcısı Başkana vekâlet eder ve Başkana ait yetkileri kullanır.
BAKANLAR NASIL GÖREVE GELİR?
Madde 26– (2) Bakanlar, Başkan tarafından atanır ve görevden alınır. Bakanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve yedek milletvekilleri, bu statüleri sona erse bile bakan olarak atanamazlar.
(2) Her bakan, Başkana karşı sorumludur.
(3) Bakanlar milletvekilleri ile aynı hukukî statüye tâbi olurlar ve milletvekillerinin sorumsuzluk ve dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanırlar.
(4) Açık olan bakanlıklar ile izinli veya mazereti olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekâlet eder.
(5) Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri ile teşkilât yapısı Başkanlık kararnamesi ile düzenlenir.
MİLLETVEKİLİ VE BAŞKANLIK SEÇİMİ
Madde 27– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.
(2) Meclis ve Başkanlık seçimlerine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi
Madde 28– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Başkan tek başına her iki organın seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verebilir.
SEÇİMLERİN ERTELENMESİNE KİM KARAR VERİR?
Madde 29– (1) Savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkân görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık seçimlerinin bir yıl ertelenmesine Meclis karar verebilir. Erteleme sebebi ortadan kalkmamışsa, aynı usule göre bu işlem tekrarlanabilir.
YEDEK MİLLETVEKİLLERİ
(2) Siyasi partilerin seçim çevrelerindeki milletvekili aday listelerinde bulunup da seçilemeyen adaylar bulundukları sıra esas alınarak yedek milletvekili sayılırlar. Ayrıca siyasi partiler genel seçimlerde her seçim çevresinde en az bir olmak üzere seçilecek milletvekili sayısının üçte (beşte) biri oranında, bağımsız adaylar ise bir yedek milletvekili adayı gösterirler. Milletvekilliklerinde boşalma olması halinde boşalan üyelikler öncelikle o seçim çevresindeki asıl aday listesinde bulunup da seçilemeyen yedek milletvekilleri ile ikame olunur. Bir seçim çevresinde tüm milletvekilliklerinin aynı parti adayları tarafından kazanılmış olduğu hallerde, yedek milletvekili listesindeki adaylar sırayla boşalan milletvekilliğine ikame olunur. Boşalan milletvekilliğinin bağımsız adaylardan olması halinde, bu milletvekilinin oy pusulasında gösterilen yedek milletvekili adayı, boşalan milletvekilliğine ikame olunur. İkame gerçekleşmedikçe yedek milletvekilliği için hiçbir hak oluşmaz.
SEÇİMLER YARGININ DENETİMİNDE
Madde 30– (1) Seçimler, yargı organının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
(2) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Başkanlık, milletvekilliği ve mahalli idare yöneticiliği seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur.
YSK'NIN YAPISI
(3) Yüksek Seçim Kurulu, onbir asıl, onbir yedek üyeden oluşur.
ANT İÇME METNİ
Madde 31– Başkan, başkan yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri göreve başlarken aşağıdaki şekilde ant içerler:
"İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağıma; Devletin bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma ant içerim."
HEM MECLİS HEM BAŞKAN AYM'YE GİDEBİLİR
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanın Anayasa Mahkemesi ve halkoylamasına başvurması
Madde 32– (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlık kararnamelerinin ya da bazı hükümlerinin;
Başkan, kanunların ya da bazı hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabilir.
(2) Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkanlık kararnamelerinin ya da bazı hükümlerinin; Başkan, kanunların ya da bazı hükümlerinin yürürlükten kaldırılması için halkoylaması yapılmasına karar verebilir. Bir yıl içinde her organ en fazla bir defa halkoylaması kararı alabilir.
(3) Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu maddedeki yetkilerini kullanabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar alması şarttır.

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 30.10.2016 23:39
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
hasan 2016-10-31 00:23:16

Su anki yetkileri ile ayni yani amac 10 yil daha o koltukta kalmak tabi gercekse

Avatar
Selçuk 2016-10-29 14:44:13

Bu haber sitesi muhtemelen fetonun encikleridir

Avatar
Gıcık 2016-10-30 11:52:07

Yaşadın başkanlık

Avatar
Hodjaefendi 2016-10-30 20:12:39

Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi 104. maddesi zaten Cumhurbaskanina milletvekili secimlerinin yenilenmesine karar verme yetkisini veriyor hali hazirda. Siz neyden bahsediyorsunuz yeni birseymis gibi.

Avatar
Deli poyraz 2016-10-30 22:43:34

Buda kesin fetonun gazetesi

Avatar
vatandaş 2016-10-30 23:21:21

Muhalefet yıllardır ne demişse tersini yapacaksın, muhalefetten ses çıkmıyorsa hükümet yanlış karar vermiş demektir.Kısaca başkanlık bu ülkeyi süper güç yapar anlaşılan bu.

Avatar
ali demir 2016-11-02 12:37:57

Böyle bir başlık suç teşkil etmektedir bu nasılbir haber başlığı bu haber başlığını atanlar kesinlikle Feto Terör örgütü mensuplarıdır yetkilileri göreve davet ediyorum bu bir vatan hainliğidir.

Avatar
ŞEVKET ÖZTÜRK 2016-11-02 11:22:56

93 yılın 80 yılını memleketi , dinsiz imansız Allah'sız kitapsızlar yönetmişler , adalet yok nizam yok , dine , Allah'a , peygambere sövme çok maneviyat bitmiş mukaddesat katledilmiş bir şekilde yaşayanlar için tabiki başkanlık ağır gelecek ...
Siz padişah zanan8nda yaşadınızmı ki padişahlığı ve hilafet yönetimini beğenmiyorsunuz , siz ne biliyorsunuz hilafet nedir padişahlık nedir şeriat nedir , yetiştirilmişsiniz imansızca dinsizce , size zor geliyor dimi şimdi osmanlı gibi yönetilmek isteği ...
İstesenizde istemesenizde başkanlık gelecek sizin gibiler defolup gidecek nar-ı cahiymin en büyük en derin bahçelerine ...
Zalimler imansızlar Allah ve peygamber düşmanları için yaşasın cehennem ...

Misafir Avatar
Necati Saygılı 2016-11-17 19:34:36 @ŞEVKET ÖZTÜRK

Siz padişah döneminde yaşadınız mı? Allah, din, peygamber savunuculuğu adına başkalarını ulu orta karalama ehliyetini kimden aldınız; kim verdi? Bakın ben ne öneriyorum; karalama yapmadan aklımızı çalıştırıp ortak iyiyi arayıp bulalım. İşte benim önerim: Siyasal yönetim sisteminde köklü değişiklikler getirecek böyle bir düzenlemenin, doğacak yararların ve zararların değerlendirilip ortak iyide buluşulacağı bir süre (1-2 yıl) boyunca bütün sivil platformlarda tartışılması şarttır. Bu süre sonunda ortaya çıkacak metin halkoyuna sunulup kabul edilmelidir. Ayrıca ve mutlaka, bu düzenleme ile hali hazır görevleri için yeni yetkiler/haklar kazanacak olanlar, bu düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden bir genel seçim dönemi geçmeden o görevler için aday olmamalıdırlar!.. Siz, şahsen ne önermektesiniz?

Beğenmedim! (0)
Misafir Avatar
zehra 2016-11-07 01:00:12 @ŞEVKET ÖZTÜRK

beynin bi kontrol zamanı gelmiş de geçiyor gibi

Beğenmedim! (0)