banner1700

MAAŞIN BÖYLESİ...

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın “Kal­dı­rıp, yet­ki­le­ri­ni Mİ­T’­e dev­re­de­ce­ği­z” de­di­ği Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­’na 75 ki­şi­lik özel ekip alın­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

18 Eylül 2014 Perşembe 11:20
MAAŞIN BÖYLESİ...

 Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “Kal­dı­rıp, yet­ki­le­ri­ni Mİ­T’­e dev­re­de­ce­ği­z” de­di­ği Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­’na 75 ki­şi­lik özel ekip alın­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. ‘Giz­li­’ ka­rar­na­me ile ya­pı­lan alım için ne dip­lo­ma ne de KPSS pu­an şar­tı aran­dı. 10-17 bin TL ara­sın­da ma­aş ala­cak bu ki­şi­ler is­te­dik­le­ri za­man ku­rum­dan ay­rı­la­cak an­cak on­la­rı at­mak müm­kün ol­ma­ya­cak.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Tİ­B’­de­ki ga­rip ata­ma CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Umut Ora­n’­ın so­ru öner­ge­si ile or­ta­ya çık­tı. Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun ce­vap­lan­dır­ma­sı için Meclis Başkanlığı’na so­ru öner­ge­si ve­ren Oran, baş­tan so­na ‘giz­li ve öze­l’ ola­rak yü­rü­tü­len 75 ki­şi alı­mı için şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:

GİZ­Lİ KA­RAR­NA­ME­: Tİ­B’­in söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tır­ma­sı­na da­ir esas­lar 21.7.2014 ve 2014/6699 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile ka­bul edi­le­rek yü­rür­lü­ğe gir­di mi? Ka­ra­rı ‘GİZ­Lİ­’ giz­li­lik de­re­ce­si­ne mi ha­iz­dir, ne­den Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yın­lan­ma­dı?

BAL­LI MA­AŞ: Ka­rar­na­me ile 63 mü­hen­dis ve 12 hu­kuk­çu­nun söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sün­de is­tih­dam edi­le­ce­ği doğ­ru mu­dur? Kaç ki­şi Tİ­B’­e alın­dı. ‘Ö­ze­l’ mü­hen­dis ve hu­kuk­çu­la­ra 10.500 TL ile 17.500 TL ara­sın­da de­ği­şen ay­lık üc­ret öde­ne­ce­ği doğ­ru mu­dur?

AKP RE­FE­RANSI: Tİ­B’­e per­so­nel alı­mı­nın Res­mi Ga­ze­te­’de ilan edil­me­me­si, AK­P’­ye ya­kın isim­ler­den se­çil­me­si­nin sağ­lan­ma­sı ama­cı­nı mı ta­şı­mak­ta­dır? Bu söz­leş­me­li per­so­nel sa­de­ce AKP re­fe­rans­lı ki­şi­ler ara­sın­dan mı se­çi­le­cek?

KEN­Dİ AY­RI­LA­CAK­: Tİ­B’­e alı­na­cak söz ko­nu­su söz­leş­me­li per­so­ne­lin sadece ken­di is­te­ğiy­le iş­ten ay­rı­la­bi­le­ce­ği ve­ya me­mu­ri­yet­ten çı­kar­tıl­ma­yı ge­rek­ti­re­cek ağır­lık­ta di­sip­lin su­çu/ad­li ce­za iş­le­me­di­ği sü­re­ce iş­ten çı­ka­rıl­ma­ya­ca­ğı doğ­ru mu­?

3 Kİ­Şİ­LİK KO­MİS­YON: Söz ko­nu­su 75 per­so­ne­lin işe alı­mın­da tüm yet­ki­nin Tİ­B’­de oluş­tu­ru­la­cak 3 ki­şi­lik ko­mis­yon­da ola­ca­ğı bil­gi­si doğ­ru mu­dur? Bu ko­mis­yon üye­le­ri­nin özel­lik­le­ri ne­ler­dir?

ŞART YOK: 75 per­so­nel için me­zu­ni­yet bel­ge­si, dip­lo­ma ve­ya KPSS, KPDS, YDS, TO­EFL gi­bi sı­nav­lar­dan pu­an alt sı­nı­rı ko­şul­la­rı­nın be­lir­len­me­miş ol­ma­­sı­nın ge­rek­çe­si ne­dir?

ZO­RUN­LU DE­ĞİL Mİ?: Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun 2014/6699 sa­yı­lı ka­rar­na­me­si­nin Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­ma­sı zo­run­lu de­ğil mi­dir? Ni­çin ka­nu­na ay­kı­rı dav­ra­nıl­dı, so­rum­lu­su kim, hak­kın­da her­han­gi bir iş­lem ya­pıl­dı mı?”

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 18.09.2014 11:26
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol