banner1697

İŞTE GÜLEN'İN PARTİSİ...

Prof. Abdürrahim Karslı, partinin adı dahil haklarında çıkan farklı iddiaları yanıtladı.

İŞTE GÜLEN'İN PARTİSİ...

Prof. Abdürrahim Karslı, partinin adı dahil haklarında çıkan farklı iddiaları yanıtladı.

30 Haziran 2014 Pazartesi 15:49
İŞTE GÜLEN'İN PARTİSİ...

 İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Öğ­re­tim Üye­si olan Prof. Dr. Ab­dur­ra­him Kars­lı­'nın adı yeni kurulacak Hak­ka Hiz­met Par­ti­si­'ne Ge­nel Baş­kan ola­ca­ğı id­di­asıy­la gün­de­me gel­di. Kars­lı, Çam­lı­ca­'da­ki ofi­sin­de Sözcü gazetesinin sorularını yanıtladı. Prof. Dr. Kars­lı, par­ti kurma ha­zır­lı­ğın­da ol­duklarını doğ­ru­la­dı. 'Hak­ka Hiz­me­t' is­mi­ni ilk kez ha­ber­de duy­du­ğu­nu an­la­tan Kars­lı, par­ti adı­nın 'Mer­kez Par­ti­' ola­ca­ğı­nı açık­la­dı. Karslı şu bilgileri verdi: "İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si Me­de­ni Usul Hu­ku­ku ve İc­ra İf­las Hu­ku­ku Ana Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı­yım. Son üç dört yıl­dır bir si­ya­si par­ti kur­ma ha­zır­lı­ğın­da ol­du­ğum doğ­ru. Ama be­nim kur­mak is­te­di­ğim par­ti bir fik­re, bir ce­ma­ate men­sup de­ğil. Ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te kur­mak is­te­di­ğim par­ti, bü­tün bir Tür­ki­ye fo­toğ­ra­fı­nın için­de bu­lun­du­ğu par­ti.

DSP, MHP, CHP VE AK PARTİ'DEN İSİMLER...

Biz ku­ru­cu­lar he­ye­ti­ne mev­cut gö­rev ya­pan ve­kil­ler­den koy­mak is­te­mi­yo­ruz. Par­ti­de AK­P'­ye ya­kın ya da mil­let­ve­kil­li­ği yap­mış isim­ler gö­re­cek­si­niz. Ca­mi­amız­da aka­de­mis­yen, iş ada­mı, DSP'­den, MHP'­den çok önemli isimler var. Ör­ne­ğin Ömer Ha­luk Pi­ri­moğ­lu­'y­la ça­lı­şı­yo­ruz. CHP '­den sı­nıf ar­ka­daş­la­rım var. Mil­li­yet­çi­lik te­me­li­ne din te­me­li­ne da­ya­lı, ta­ri­he mal ol­muş şah­si­yet­le­ri alet ede­rek bir par­ti kur­mak is­te­mi­yo­ruz. Biz hu­ku­ka ve Hak­'ka da­ya­lı mil­le­tin men­fa­ati­ni esas alan ve hu­ku­ki ka­idele­ri kul­la­nan bir ya­pı­lan­ma is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye­'de ce­ma­at­ler si­ya­se­tin için­de ol­ma­ma­lı. Ce­ma­atin ye­ri, si­ya­se­tin ye­ri ay­rı­dır. Bu de­mek de­ğil ki ben ce­ma­at­le­re kar­şı­yım.

AK PARTİ'DEN GELENLER OLACAK

Yeni partiden AK Parti'nin çekineceğini belirten Karslı, "Kork­sun­lar hem de çok kork­sun­lar. 500 il­çe 50 il yö­ne­ti­mi­ni gö­rev­den al­mış­lar. Tüm bu isim­ler Mer­kez Par­ti­'ye ge­le­cek. Biz as­lın­da sa­de­ce AK­P'­nin de­ğil, Tür­ki­ye­'de­ki si­ya­se­tin al­ter­na­ti­fi ol­mak is­ti­yo­ruz. Tür­ki­ye­'de ah­lak hu­kuk ve ada­let te­me­li­ne da­ya­lı bir par­ti kur­mak önem­li de­ğil bir in­kı­la­ba dev­ri­me ih­ti­yaç var. Dev­rim de­mek ye­ni­le­mek de­mek. Tür­ki­ye­'de ah­la­kın gel­di­ği nok­ta or­ta­da. Eği­ti­min ise sa­de­ce ba­kan­lık­ta is­mi var. Dış po­li­ti­ka ve hu­kuk da ay­nı. Tür­ki­ye­'de yüz­ler­ce ki­şi içe­ri gi­ri­yor, sonra tah­li­ye edi­li­yor. Bir hü­kü­met var, onlar içe­ri gi­rer­ken de, çı­kar­ken de pu­an top­lu­yor. Böy­le bir ada­let, hu­kuk olur mu? Biz da­ğa ka­çı­rı­lan ço­cuk­la­rın ge­ti­ril­me­si­ni HDP'­ye, kon­so­los­luktan ka­çı­rı­lan va­tan­da­şı­mı­zın ge­ti­ril­me­si­ni IŞİ­D'­e ha­va­le et­mi­şiz" diye konuştu.

CEMAATE YAKIN MI?

Karslı, Fethullah Gülen'e yakın olduğu iddiaları içinse şöyle konuştu: Ce­ma­atin için­de hiç­bir za­man bu­lun­ma­dım, ye­tiş­me­dim. Er­zu­rum­lu­yum. Mem­le­ke­tim­de mil­li de­ğer­ler bi­raz da­ha ağır­lık­ta­dır. Ben dü­şün­ce ola­rak inanç­lı, mil­li­yet­çi ve mu­ha­fa­za­kar değer­le­re sa­hip bir in­sa­nım. Ama ce­ma­atin için­den ve men­su­bu bir in­san de­ği­lim. Bü­tün ce­ma­at­ler­le gö­rü­şü­rüm. Gö­rüş­mek­ten de im­ti­na et­mem. Bü­tün ce­ma­at, der­nek ve ta­ri­kat­la­rı ta­nı­rım. Böy­le bir gi­ri­şim­de bu­lun­ma­dan ön­ce de her­kes­le is­ti­şa­re et­tim. Si­vil top­lum ör­güt­le­riy­le, top­lu­mun ön­de ge­len­le­riy­le, eski si­ya­set­çi­ler­le ko­nuş­tum.

Karslı, soru üzerine Gülen'le görüşmediğini belirtti, "Gü­len Ce­ma­ati­'y­le de gi­dip par­ti ku­ra­ca­ğım­la il­gi­li gö­rüş al­ma­dım. Za­ten id­di­ala­ra ko­nu olan Hak­ka Hiz­met Par­tisi is­mi­ni ha­ber­ler­den öğ­ren­dim. Ama ben o fa­ali­ye­tin için­de yo­kum" diye konuştu.

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 01.07.2014 16:25
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol