banner1697

SÜMEYYE ERDOĞAN'A ÖZEL PLAJ!

17 Aralık tapelerinde Urla'da Başbakan ve ailesi için yaptırıldığı iddia edilen villaların içi görüntülendi.

SÜMEYYE ERDOĞAN'A ÖZEL PLAJ!

17 Aralık tapelerinde Urla'da Başbakan ve ailesi için yaptırıldığı iddia edilen villaların içi görüntülendi.

14 Temmuz 2014 Pazartesi 10:53
SÜMEYYE ERDOĞAN'A ÖZEL PLAJ!

 İz­mir Ur­la­ Ha­cı­lar Ko­yu­’n­daki 2 vil­la­nın, Başbakan Er­do­ğa­n’­a ait ol­du­ğu, an­cak, ya­kın dos­tu La­tif Top­ba­ş’­ın üs­tü­ne yapıldığı id­di­a edi­li­yor. Sözcü'de yer alan haber şöyle: 

Sü­mey­ye, ta­pe­ler­de La­tif Top­ba­ş’­tan ha­vu­za per­de, pla­ja bran­da, evin ba­zı bö­lüm­le­ri­ne de pan­jur is­te­miş­ti… Hepsi tamamlandı…

 

Burası erkekler havuzu!
Villanın önünde yer alan havuzun dört bir tarafı, tahta perdeyle kapatıldı. Erdoğan ve oğlu Bilal ile erkek misafirler burada birlikte yüzüp eğlenecek… Kadınlar içeridekileri göremeyecek…

 

Burası da kadınlar plajı!
Emi­ne Ha­nım, kı­zı Sü­mey­ye ve ka­dın mi­sa­fir­ler için göz­ler­den uzak özel plaj ya­pıl­dı. Pla­j, bran­day­la ka­pa­tı­lıp izo­le edil­di…
Yü­zen­le­rin ha­va­dan gö­rül­me­me­si için pla­jın üs­tü de ka­pa­tı­la­bi­lir. Ay­rı­ca tek­ne­ler için is­ke­le ya­pıl­dı. Bu­ra­dan ge­zi­ye çı­kı­la­cak.

 
Özel ağaç  getirttiler!
Ağaç kat­li­amı ko­nu­sun­da sa­bı­ka­sı ka­ba­rık olan Er­do­ğan, vil­la­nın önü­ne özel ağaç­lar dik­tir­di… Bah­çe­de pey­zaj ve ışık­lan­dır­ma dü­zen­le­me­si ya­pıl­dı… Ve­ran­da­da otu­rup ke­yif ça­tı­la­cak.

Ve­ran­da­ya özel stor per­de çe­kil­di
Vil­la­nın dış cep­he­si özel taş­la kap­lan­dı. Işık­lan­dır­ma­sı ya­pıl­dı. Ve­ran­da­da otu­ran­la­rın gö­rünmeme­si için boy­dan bo­ya özel stor per­de çe­kil­di. Ge­rek­ti­ğin­de per­de ine­cek. Sa­bah açı­la­cak.

 
He­li­kop­ter pis­ti ya­pıl­dı
20 hek­tar­lık SİT ala­nı­na kon­du­ru­lan ve yar­gı ka­ra­rı­na rağ­men yı­kıl­ma­yan siteye he­li­kop­ter pis­ti ya­pıl­dı. Baş­ba­kan fır­sat bul­duk­ça, dev­le­tin he­li­kop­te­ri OBA­’y­la ge­lip ka­fa­sı­nı din­le­ye­cek.
İSTEDİKLERİ GİBİ OLDU!
Tür­ki­ye­’yi sar­san 17 Ara­lık yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nun ar­dın­dan or­ta­ya çı­kan ve Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­a ait ol­du­ğu öne sü­rü­len İz­mir Ur­la­’da­ki lüks vil­la­lar ta­mam­lan­dı. Er­do­ğa­n’­ın ya­kın ar­ka­da­şı iş ada­mı Mus­ta­fa La­tif Top­ba­ş’­ın üze­ri­ne ta­pu­lu olan Zey­ti­ne­li Kö­yü Ha­cı­lar Ko­yu­’n­da­ki vil­la­lar, Er­do­ğan Ai­le­si’­ni bek­li­yor. 2’si vil­la ni­te­li­ğin­de­ki 4 bi­na­da in­ce iş­ler de bit­ti.

KADINLAR İÇİN PLAJ 
17 Ara­lı­k’­tan son­ra in­ter­ne­te dü­şen ses ka­yıt­la­rın­da Er­do­ğan ile Top­ba­ş’­ın Ur­la vil­la­la­rı için yap­tı­ğı ko­nuş­ma­lar bü­yük yan­kı uyan­dır­mış­tı. Er­do­ğa­n’­ın kı­zı Sü­mey­ye Er­do­ğa­n’­ın vil­la­la­rın en kü­çük ay­rın­tı­sı­na ka­dar il­gi­len­di­ği­ni or­ta­ya ko­yan ses ka­yıt­la­rı da in­ter­ne­te düş­müş­tü. Yüz­me ha­vu­zu Sü­mey­ye Er­do­ğa­n’­ın di­le ge­tir­di­ği bi­çim­de ha­zır­lan­dı. Vil­la­la­rın ol­du­ğu böl­ge­ye bir he­li­kop­ter pis­ti ve kü­çük bir is­ke­le de ya­pıl­dı. İs­ke­le­nin ar­ka ta­ra­fın­da gö­rü­nen ve pa­ra­van­la ka­pa­tı­lan yer ise yal­nız­ca ka­dın­la­rın de­ni­ze gi­re­ce­ği yer ola­rak ha­zır­lan­dı.

“35 YILDIR ORADA'' DEMİŞTİ 
Başbakan Erdoğan vil­la­lar için “O vil­la­lar 35 yıl­dır ora­da­” de­miş­ti. An­cak Baş­ba­ka­n’­ı Go­og­le Earth gö­rün­tü­le­ri ya­lan­la­mış­tı. Lüks vil­la­la­rın ol­du­ğu Ha­cı­lar Ko­yu’­na şu an­da ka­ra­dan ve de­niz­den kim­se so­kul­mu­yor. Ko­ya gi­riş­ler, de­mir ka­pı ve çit­le­rin ya­nı sı­ra ka­me­ra sis­te­miy­le en­gel­le­ni­yor. Jan­dar­ma ekip­le­ri­nin “ö­zel il­gi­” gös­ter­di­ği vil­la­la­rın çev­re­sin­de be­lir­li dö­nem­ler­de de he­li­kop­ter uçu­yor.

1. DERECE SİT ALANINDAN ÇIKARILDI 
Ur­la­’da­ki lüks vil­la­lar, 20 hek­tar­lık alan üze­ri­ne ku­ru­lu… Bu çok de­ğer­li alan, 1. de­re­ce doğal SİT kap­sa­mın­dan çı­ka­rıl­dı.

‘ANNEMLE BAKTIK BEĞENDİK AMA' 
ERrdoğan’­ın ya­kın ar­ka­da­şı iş ada­mı Mus­ta­fa La­tif Top­baş ile Sü­mey­ye Er­do­ğan ara­sın­da geç­ti­ği öne sü­rü­len te­le­fon gö­rüş­me­si, in­ter­ne­te düş­müş­tü. Ur­la­’da­ki vil­la­lar için Top­ba­ş’­la ko­nu­şan ve Sü­mey­ye Er­do­ğan ol­du­ğu id­di­a edi­len ki­şi, an­ne­siy­le vil­la­la­rı be­ğen­dik­le­ri­ni an­cak plan­lar­da ba­zı de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­ni be­lirt­miş­ti. Te­le­fon­da­ki ses, yüz­me ha­vu­zu­nu per­de­le­mek için et­ra­fı­na set çe­kil­me­si­ni is­te­miş­ti.

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 14.07.2014 11:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol