banner1697

İŞTE O AÇIKLAMA!

Türkiye'nin ilahiyat alanındaki dahi ismi Yaşar Nuri Öztürk hoca, yine çok konuşulacak, bağnaz din temsilcilerinin oklarını üzerine gelecek çok çarpıcı bir açıklama yaptı: Öztürk hoca, " Gözyaşı döktüren günahları, ukalalık duygusuna götüren ibadetlere tercih edin" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA!

Türkiye'nin ilahiyat alanındaki dahi ismi Yaşar Nuri Öztürk hoca, yine çok konuşulacak, bağnaz din temsilcilerinin oklarını üzerine gelecek çok çarpıcı bir açıklama yaptı: Öztürk hoca, " Gözyaşı döktüren günahları, ukalalık duygusuna götüren ibadetlere tercih edin" dedi.

12 Eylül 2014 Cuma 10:45
İŞTE O AÇIKLAMA!

İşte hocamızın zihinlerde fırtına koparan o çok değerli açıklamarı: " "Ham­dım; yan­dım, piş­tim" di­yor Mevlana Ce­la­led­din Rumî.Var­lık­ta­ki oluş ve eriş sır­rı­nı ifa­de eden ölüm­süz söz­ler­den bi­ri­dir bu. Ham­lık­tan piş­miş­li­ğe, to­hum­dan fi­li­ze, fi­liz­den çi­çek ve mey­veye ge­çiş, yol­cu­la­rı ka­dar yol­la­rı da yü­rü­yen ha­ya­tın her an ye­ni bir men­zi­le ulaş­ma aşk ve ira­de­si­nin ser­gi­le­ni­şi­dir. Bu hal­den ha­le ge­çiş, di­ğer var­lık­la­rın ak­si­ne, in­san­da, ‘ken­di­ni fark e­den de­ğiş­me’ ola­rak yü­rür.


İn­san­da­ki şu­ur­lu yol alı­şın gös­ter­ge­si ıs­tı­rap­tır. Bu yüz­den, Mevlana, in­san­da­ki oluş ve eri­şi ‘yan­mak’ di­ye ni­te­li­yor. Taş-top­rak da ya­nar a­ma on­la­rın ya­nı­şı ıs­tı­rap de­ğil­dir; çün­kü on­lar şu­ur­lu de­ğil­ler­dir. Ya­ni on­la­rın ‘ben’i yok­tur.

Ya­nış­sız ula­şı­lan zevk­ler aşk ol­mu­yor. Ya­nış­sız el­de edi­len ka­dın, sev­gi­li ola­mı­yor, sa­de­ce ‘dişi’ olu­yor. Aşk, vus­la­tı hep da­ğın ar­ka­sın­da tu­tar ki aşık bi­raz da­ha ya­na­bil­sin. Ar­zu­la­dı­ğı­nı­zı kolayca kol­la­rı­nı­za tes­lim eden bir sev­da aşk de­ğil, et ve kan hoş­nut­lu­ğu­dur.


Ya­nış­sız iş­le­nen gü­nah­la­rın bi­le zev­ki yok­tur. Ya­nı­şı ol­ma­yan yüz­ler­de nur, göz­ler­de fer gö­re­mez­si­niz. Ya­nış­sız el­de edil­miş ser­vet­ler­le bes­le­nen­ler in­san ola­mı­yor; in­san gö­rü­nü­mün­de hay­van olu­yor.


Ya­nı­şı ol­ma­yan iba­det­ler Hakk'a var­dır­mı­yor, sa­de­ce nef­si oya­lı­yor. Ya­ra­tı­cı ruh­la­rın, ya­nı­şın eş­lik et­ti­ği gü­nah­la­rı ya­nış­sız iba­de­tlere ter­cih et­me­le­ri bun­dan­dır.


Ya­ra­tan kar­şı­sın­da bo­yun bük­tü­rüp göz­ya­şı dök­tü­ren gü­nah­la­rı, uka­la­lık ve tam­lık duy­gu­su­na gö­tü­ren iba­det­le­re ter­cih edin. Çün­kü bi­rin­ci­sin­de yan­mak, ikin­ci­sin­de al­dan­mak var­dır.


Al­lah'a, iddia ve gurur ka­pı­sın­dan git­me­ye kal­kan, yol­da ka­lır; Al­lah'a, bo­yun bü­küş ve göz­ya­şı ka­pı­sın­dan git­me­ye ba­kın. Çün­kü o ka­pı­da ya­nı­şa bağ­lı eriş var­dır.


Yan­mak, ger­çek uya­nışın ana­sı­dır. Ya­nış­sız uya­nan­lar, ger­çek ayık­lı­ğa ula­şa­maz­lar, uyur-ge­zer olur­lar. İs­ra­i­lo­ğul­la­rı, ya­na­rak uyan­mış bir kit­le ol­duk­la­rın­dan dün­ya­yı avuç­la­rın­da tu­tu­yor­lar. İs­ra­i­lo­ğul­la­rı­’na hep ıs­tı­rap ve­ren çöl, Arap'a bol pet­rol ver­di de ne ol­du! Ya­hu­di hâlâ güç­lü, Arap hâlâ hor ve ze­lil.

Tan­rı bi­ze pet­rol ver­me­di di­ye ya­kın­ma­yın. Bi­ze, uyu­şuk­lu­ğa ye­nik dü­şür­me­yen bir ni­met ge­re­kir­di; Tan­rı bi­ze onu ver­di. O ni­met, Atatürk Cum­hu­ri­yet­i’dir. Be­da­va bu­lan­lar kıy­me­ti­ni bil­me­se­ler de bu cum­hu­ri­yet, bu yüz­yıl­da İs­lam dün­ya­sı­na ve­ril­miş ni­met­le­rin en bü­yü­ğü­dür.

Bü­yük ya­nış­la­rın kar­şı­lı­ğı ola­rak el­de edil­miş bir eriş­tir Atatürk Cum­hu­ri­yeti: Yüz bini aşkın şe­hit Ça­nak­ka­le'de, 20 bin şe­hit Kur­tu­luş Sa­va­şı'n­da.


Tür­ki­ye'ye, 21. yüz­yıl­da tev­hi­din en bü­yük ka­le­si ol­ma ka­de­ri­ni layık gö­ren Yü­ce Tanrı, her tür­den mi­ras­ye­di hainin yay­ga­ra­sı­nı, cum­hu­ri­ye­tin ye­ni oluş ve eriş­ler el­de et­me­sin­de ‘deneyim’e dö­nüş­tü­re­cek­tir. Sabredin göreceksiniz.

Al­lah'ın va­a­di hak­tır. El­ve­rir ki, da­ha iyi pi­şe­bil­mek için ya­na­bil­me gü­cü­nü­zü ko­ru­yun!"

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 12.09.2014 11:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Mustafa KÜPELİ 2014-09-12 23:04:06

Yüreğine sağlık hocam

Avatar
Nuran Tanrıyakul 2014-09-14 17:50:51

Hocam iyiki varsınız..Allah sizden razı olsun,sağlıklı uzun ömür versin...

Avatar
Arzu Ycl 2014-09-28 11:30:24

Yanışınıza....yakarışınıza...yanan ve yakaran güzel yüreğinize sağlık..yanan ve yakaran yürekler adına sevgi gönderiyorum. ..iyi ki varsınız..