'OYLAR ÇALINABİLİR...'

Yurt­dı­şın­da, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri için oy kul­lan­ma iş­lem­le­ri 8 Ma­yı­s’­ta baş­lar­ken İs­viç­re­’de oy­la­rın sak­la­na­ca­ğı oda ile il­gi­li skan­dal bir ge­liş­me ya­şan­dı.

'OYLAR ÇALINABİLİR...'

Yurt­dı­şın­da, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri için oy kul­lan­ma iş­lem­le­ri 8 Ma­yı­s’­ta baş­lar­ken İs­viç­re­’de oy­la­rın sak­la­na­ca­ğı oda ile il­gi­li skan­dal bir ge­liş­me ya­şan­dı.

Tuncay
Tuncay
13 Mayıs 2015 Çarşamba 11:51
'OYLAR ÇALINABİLİR...'

 Bern’de, seçim sandığının saklandığı odanın anahtarını AKP’li üye, Erdoğan’ın mitingi için gittiği Almanya’ya götürdü. Anahtarı olan 3 kişi olmadan kapı açılamazken büyükelçilik yetkilileri yedek anahtarla kapıyı açtı. HDP, durumu tutanakla belgeleyerek YSK’ya başvurdu.

San­dık gü­ven­li­ği­ni tar­tış­ma­ya açan olay, 91 bin ka­yıt­lı seç­me­nin bu­lun­du­ğu İs­viç­re­’nin oy kul­la­nı­lan üç mer­ke­zin­den bi­ri­si olan Bern Kon­so­los­lu­ğu’nda 10 Ma­yıs 2015’te ya­şan­dı. HDP’­li tem­sil­ci­le­rin tut­tu­ğu tu­ta­na­ğa gö­re; oy kul­lan­ma­ya ge­len va­tan­daş­la­ra san­dık­la­rın oda­lar­dan çı­kar­tı­la­ma­dı­ğı ile­til­di. Ku­ra so­nu­cu Bern Kon­so­los­lu­ğu­’n­da­ki sak­la­ma oda­sı­nın bir anah­ta­rı­nı alan AKP’li tem­sil­ci­nin, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan’ın Al­man­ya’da­ki et­kin­li­ği­ne gi­der­ken anah­ta­rı da be­ra­be­rin­de gö­tür­dü­ğü an­la­şıl­dı.
SANDIKLAR ÇIKARILDI
AK­P’­li tem­sil­ci­ye ula­şı­la­ma­ma­sı ne­de­niy­le oda­nın açı­la­ma­dı­ğı ve san­dık­lar­la oy pu­su­la­la­rı­nın oda­dan çı­kar­tı­la­ma­dı­ğı be­lir­til­di. Bu­nun üze­ri­ne bü­yü­kel­çi­lik yet­ki­li­le­ri dev­re­ye gir­di. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de kul­la­nı­lan ve krip­to­lu oda­da mü­hür­lü zarf için­de bu­lu­nan ye­dek anah­tar­la­rı dev­re­ye sok­tu. HDP, YSK’­nın ye­dek anah­tar uy­gu­la­ma­sı ile il­gi­li ka­ra­rı ve be­ya­nı ol­ma­dı­ğı­nı, si­ya­si par­ti tem­sil­ci­le­ri­nin ye­dek anah­tar­lar­dan ha­be­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Oda­nın açı­la­ma­ya­ca­ğı iti­ra­zın­da bu­lun­du. An­cak iti­ra­za rağ­men tu­ta­nak eş­li­ğin­de ye­dek anah­tar­la oda açı­la­rak san­dık­lar çı­ka­rıl­dı.
‘OYLAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR’ ENDİŞESİ
Bugün Gazetesi’nde yer alan habere göre HDP, ye­dek anah­tar­la­rın ol­du­ğu­nun or­ta­ya çık­ma­sı üze­ri­ne, par­ti­le­rin ha­be­ri ol­ma­dan tüm kon­so­los­luk­lar­da­ki san­dık­la­ra ve se­çim ma­ter­yal­le­ri­ne eri­şi­le­bi­le­rek oy­la­rın de­ğiş­ti­re­bi­le­ce­ği tep­ki­si gös­ter­di. HDP, Eş Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ür­küt im­za­sıy­la YSK’­ya di­lek­çe ile baş­vur­du. Ber­n’­de­ki ola­ya iliş­kin 10 Ma­yı­s’­ta tu­tu­lan tu­ta­nak­la­r da di­lek­çeye eklendi.
BÜYÜKELÇİLİK: YEDEK ANAHTARLAR İMHA EDİLDİ
Bern Bü­yü­kel­çi­li­ği­’nin 10 Ma­yıs 2015 ta­rih­li tu­ta­na­ğın­da, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’nın ta­li­ma­tı uya­rın­ca, gü­ven­li oda­nın asıl ve ye­dek anah­tar­la­rı da­hil tüm ki­lit sis­te­mi­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği be­lir­til­di. Ye­dek anah­tar­la­rın im­ha edil­di­ği ve ye­ni anah­tar­la­rın ko­mis­yon baş­ka­nı ile ku­ra so­nu­cu be­lir­le­nen AKP ve MHP’­li üye­le­re tes­lim edil­di­ği kay­de­dil­di.
CHP’nin de ka­pı­ya as­ma ki­lit ta­ktırdığı, bu ki­li­din anah­tar­la­rı­nın da üye­le­re da­ğı­tıl­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Tu­ta­nak­ta, “A­nah­ta­rı olan ko­mis­yon baş­ka­nı ve üye­ler­den bi­ri­nin gel­me­me­si ha­lin­de ka­pı­nın ko­mis­yon hu­zu­run­da çi­lin­gi­re aç­tı­rıl­ma­lı, ko­nu­ ko­mis­yon ta­ra­fın­dan tu­ta­nak al­tı­na alın­ma­lıdır” de­nil­di.
HDP: KAMERA KURULSUN
HDP’nin YSK’ya gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Bern Kon­so­los­lu­ğu­’n­daki oda­ya eri­şim­le il­gi­li or­ta­ya çı­kan gü­ven­lik açı­ğı yurtdı­şı se­çim sü­re­ci­ni açık­ça teh­dit et­mek­te­dir. Di­ğer yurt­dı­şı se­çim mer­kez­le­rin­de de anah­tar­la­rın ço­ğal­tıl­mış ol­ma­sı ih­ti­ma­li ile tüm gü­ven­li oda­la­rın için­de ve gi­rişinde 24 sa­at ak­tif ve ka­yıt­lı ola­bi­le­cek gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı­nın ku­rul­ma­sı ve tüm mü­şa­hit­le­rin iz­le­ye­bi­le­ce­ği im­kan­la­rın sağ­lan­ma­sı kri­tik bir ge­rek­li­lik ha­li­ni al­mış­tır. YSK ge­rek­li ön­lem­le­ri ala­rak bizi bil­gi­len­di­rmelidir.”
YSK: 3 KİLİT İLE AÇILIR
YSK, yurt­dı­şı oy­la­rı­nın, ka­pı­sın­da en az 3 fark­lı ki­li­di olan ve özel gü­ven­lik­li bir oda­da sak­lı tu­tul­ma­sı, ko­mis­yo­nun iz­ni ol­ma­dan bu oda­ya gi­riş çı­kış ya­pı­la­ma­ma­sı yö­nün­de ka­rar al­mış­tı. Üç ki­li­din anah­tar­la­rı­nın bi­ri­si ko­mis­yon baş­ka­nın­da di­ğer iki­si ku­ra ile be­lir­le­ne­cek si­ya­si par­ti ko­mis­yon üye­le­rin­de bu­lun­ma­sı, anah­tar bu­lu­nan tüm si­ya­si par­ti üye­le­ri bir ara­ya gel­me­den sak­la­ma oda­sı­nın açıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ka­ra­ra bağ­la­dı.
YEDEK UYARISI
CHP, yurtdışı seçimleriyle ilgili parti görevlilerine yönelik eğitim kitapçığında parti görevlilerine üç anahtarlı oda ile ilgili uyarı yapmıştı. CHP Belçika Birliği Başkanı Zuhal Kayhan anahtarların yedeklerinin yapılmış olabileceği uyarısında bulunmuştu.
2.8 MİLYON OY
2.8 mil­yon gur­bet­çi seç­men 54 ül­ke­de 112 tem­sil­ci­lik­te oy kul­la­na­cak. Yurt dı­şın­da oy kul­la­nı­mı 8-31 Ma­yıs ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak. Yüz­de 10 se­çim ba­ra­jı­nı aş­mak için san­dık gü­ven­li­ği­ne önem ve­ren HDP kri­tik önem ta­şı­yan yurt­dı­şı oy­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip edi­yor.

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 13.05.2015 11:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.