MAAŞIN BÖYLESİ...

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın “Kal­dı­rıp, yet­ki­le­ri­ni Mİ­T’­e dev­re­de­ce­ği­z” de­di­ği Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­’na 75 ki­şi­lik özel ekip alın­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

MAAŞIN BÖYLESİ...

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın “Kal­dı­rıp, yet­ki­le­ri­ni Mİ­T’­e dev­re­de­ce­ği­z” de­di­ği Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­’na 75 ki­şi­lik özel ekip alın­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Tuncay
Tuncay
18 Eylül 2014 Perşembe 11:20
MAAŞIN BÖYLESİ...

 Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın “Kal­dı­rıp, yet­ki­le­ri­ni Mİ­T’­e dev­re­de­ce­ği­z” de­di­ği Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­’na 75 ki­şi­lik özel ekip alın­dı­ğı or­ta­ya çık­tı. ‘Giz­li­’ ka­rar­na­me ile ya­pı­lan alım için ne dip­lo­ma ne de KPSS pu­an şar­tı aran­dı. 10-17 bin TL ara­sın­da ma­aş ala­cak bu ki­şi­ler is­te­dik­le­ri za­man ku­rum­dan ay­rı­la­cak an­cak on­la­rı at­mak müm­kün ol­ma­ya­cak.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Tİ­B’­de­ki ga­rip ata­ma CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Umut Ora­n’­ın so­ru öner­ge­si ile or­ta­ya çık­tı. Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu­’nun ce­vap­lan­dır­ma­sı için Meclis Başkanlığı’na so­ru öner­ge­si ve­ren Oran, baş­tan so­na ‘giz­li ve öze­l’ ola­rak yü­rü­tü­len 75 ki­şi alı­mı için şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:

GİZ­Lİ KA­RAR­NA­ME­: Tİ­B’­in söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tır­ma­sı­na da­ir esas­lar 21.7.2014 ve 2014/6699 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile ka­bul edi­le­rek yü­rür­lü­ğe gir­di mi? Ka­ra­rı ‘GİZ­Lİ­’ giz­li­lik de­re­ce­si­ne mi ha­iz­dir, ne­den Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yın­lan­ma­dı?

BAL­LI MA­AŞ: Ka­rar­na­me ile 63 mü­hen­dis ve 12 hu­kuk­çu­nun söz­leş­me­li per­so­nel sta­tü­sün­de is­tih­dam edi­le­ce­ği doğ­ru mu­dur? Kaç ki­şi Tİ­B’­e alın­dı. ‘Ö­ze­l’ mü­hen­dis ve hu­kuk­çu­la­ra 10.500 TL ile 17.500 TL ara­sın­da de­ği­şen ay­lık üc­ret öde­ne­ce­ği doğ­ru mu­dur?

AKP RE­FE­RANSI: Tİ­B’­e per­so­nel alı­mı­nın Res­mi Ga­ze­te­’de ilan edil­me­me­si, AK­P’­ye ya­kın isim­ler­den se­çil­me­si­nin sağ­lan­ma­sı ama­cı­nı mı ta­şı­mak­ta­dır? Bu söz­leş­me­li per­so­nel sa­de­ce AKP re­fe­rans­lı ki­şi­ler ara­sın­dan mı se­çi­le­cek?

KEN­Dİ AY­RI­LA­CAK­: Tİ­B’­e alı­na­cak söz ko­nu­su söz­leş­me­li per­so­ne­lin sadece ken­di is­te­ğiy­le iş­ten ay­rı­la­bi­le­ce­ği ve­ya me­mu­ri­yet­ten çı­kar­tıl­ma­yı ge­rek­ti­re­cek ağır­lık­ta di­sip­lin su­çu/ad­li ce­za iş­le­me­di­ği sü­re­ce iş­ten çı­ka­rıl­ma­ya­ca­ğı doğ­ru mu­?

3 Kİ­Şİ­LİK KO­MİS­YON: Söz ko­nu­su 75 per­so­ne­lin işe alı­mın­da tüm yet­ki­nin Tİ­B’­de oluş­tu­ru­la­cak 3 ki­şi­lik ko­mis­yon­da ola­ca­ğı bil­gi­si doğ­ru mu­dur? Bu ko­mis­yon üye­le­ri­nin özel­lik­le­ri ne­ler­dir?

ŞART YOK: 75 per­so­nel için me­zu­ni­yet bel­ge­si, dip­lo­ma ve­ya KPSS, KPDS, YDS, TO­EFL gi­bi sı­nav­lar­dan pu­an alt sı­nı­rı ko­şul­la­rı­nın be­lir­len­me­miş ol­ma­­sı­nın ge­rek­çe­si ne­dir?

ZO­RUN­LU DE­ĞİL Mİ?: Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’nun 2014/6699 sa­yı­lı ka­rar­na­me­si­nin Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­lan­ma­sı zo­run­lu de­ğil mi­dir? Ni­çin ka­nu­na ay­kı­rı dav­ra­nıl­dı, so­rum­lu­su kim, hak­kın­da her­han­gi bir iş­lem ya­pıl­dı mı?”

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 18.09.2014 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.