CÜBBELİ'DEN YILBAŞI UYARISI...

Vahdet Gazetesi'nde Köşe Yazarlığına başlayan Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü, yılbaşı kutlamanın ve o gün hindi yemenin caiz olmadığını öne sürdü.

CÜBBELİ'DEN YILBAŞI UYARISI...

Vahdet Gazetesi'nde Köşe Yazarlığına başlayan Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü, yılbaşı kutlamanın ve o gün hindi yemenin caiz olmadığını öne sürdü.

Tuncay
Tuncay
25 Aralık 2014 Perşembe 13:34
CÜBBELİ'DEN YILBAŞI UYARISI...
"...

YILBAŞINDA DEĞiL, İKİ GÜN SONRA YE!

Bu­ra­da teh­li­ke çok bü­yük! Ha­dis-i şe­rif­te “Kim bir top­lu­lu­ğun ka­rar­tı­sı­nı ço­ğal­tır­sa o on­lar­dan­dır.” (Dey­le­mî, no:5621, 3/519) bu­yu­ru­lur. Ka­ral­tı ka­la­ba­lık de­mek. Bir mil­yar ise bu­nu kut­la­yan, sen de kut­la­dın ol­du bir mil­yar bir. O bir­le kut­la­yan­la­rın ka­ral­tı­sı­nı ço­ğalt­tın. On­lar­dan­sın! Hris­ti­yan de­ğil­sin ama on­la­ra ben­ze­yen­ler­den­sin. “Kim bir top­lu­lu­ğa ben­ze­me­ye ça­lı­şır­sa o on­lar­dan­dır.” (Ebû Dâ­vûd, Li­bâs:5, no:4033, 4/78) Hin­di o za­man­lar­da ucuz olu­yor­sa ala­bi­lir­si­niz ama o gün kes­me­yin, 2 gün son­ra ke­sin. Ama sen kur­ban bay­ra­mın­dan kur­ban ke­ser gi­bi ay­nı ge­ce ay­nı gün hin­di me­ra­si­mi ya­par­san bu ha­ram­dır. 

Hin­di he­lal ola­bi­lir ama sen ka­fi­rin şirk me­ra­si­mi­ne ka­tıl­dı­ğın an­da ha­ra­ma gir­din. Bu­nu bü­tün ki­tap­la­rı­mız be­yan edi­yor. 

HERKESE iMAM-I RABBANi GELMEZ

İmam-ı Rab­ba­ni Haz­ret­le­ri Mek­tu­ba­t’­ın­da kom­şu­su­nu an­la­tı­yor. “Kom­şum has­ta­lan­dı, be­ni zi­ya­re­te ça­ğır­dı­lar. Git­tim zi­ya­re­ti­ne. Bak­tım çok fe­na gör­düm. Yü­zün­de Müs­lü­man ola­rak öle­ce­ği­nin ala­met­le­ri yok.  An­la­dım ki ima­nı pır pır edi­yor, sön­dü sö­ne­cek ve iman­sız gi­de­cek. 

BİR GRAM KA­RAN­LIK KALK­MA­DI

He­men kal­bi­ne te­vec­cüh et­ti. Bir de­fa et­ti bir gram ka­ran­lık kalk­ma­dı kal­bin­den, bir ke­re da­ha et­ti ge­ne de­ği­şen bir şey ol­ma­dı, bir ke­re da­ha de­ne­di ama 1 gram ka­ran­lık kal­dı­ra­ma­dı kal­bin­den. Mev­la (Cel­le Ce­lâ­lü­hû) Haz­ret­le­ri­’ne mü­ra­ca­at et­ti. “Ya Rab­bi! Aca­ba ben­de­mi bir şey var. 3 ke­re te­vec­cüh et­tim bir zer­re ka­ran­lık kal­dı­ra­ma­dım.” de­di. Kal­bi­ne il­ham gel­miş: “Ey İmam! 
Sen bu te­vec­cüh­le­ri dağ­la­ra yap­say­dın dağ­la­rı ye­rin­den oy­na­tır­dım. Ama bu ada­mın kal­bin­de­ki ka­ran­lık kâ­fir­le­rin me­ra­sim­le­ri­ne ka­tıl­mak, ge­ce­le­ri­ni kut­la­mak­tan ge­len şirk­tir. Bu­nu ateş pak­lar.”

İMANINI ZOR KURTARDI

“A­teş pak­la­r” sö­zün­de de yi­ne müj­de var. Ya­ni ce­hen­nem­de ya­nıp te­miz­len­mek var. Eğer ima­nı­nı kur­ta­ra­ma­mış ol­sa ebe­di ce­hen­nem za­ten. Bu­nun üze­re İmam-ı Rab­ba­ni Haz­ret­le­ri evi­ne çe­ki­li­yor ve is­ti­ha­re ya­pı­yor ce­na­ze­si­ne gi­de­yim mi, git­me­ye­yim mi di­ye. İs­ti­ha­re­de “İ­ma­nı­nı zor kur­tar­dı ce­na­ze­si­ne gi­t” buy­ru­lu­yor. 

KARANLIĞA BAŞINI SOKMA

Ada­mın az kal­sın iman nu­ru sö­ne­cek­miş. Sen ken­di­ni bu ka­dar zor du­ru­ma ni­ye so­ku­yor­sun? Ya­ni bu No­el kut­la­ma­sı­na ka­rış­mak öy­le bir fe­la­ket açar ki ada­mın ba­şı­na son ne­fes­te ima­nı­nı kay­bet­ti­re­bi­lir. Ha­ram ol­du­ğu­na inan­dı­ğı sü­re­ce iç­ki, ku­mar, fa­iz, fu­huş­tan iman teh­li­ke­ye git­mez ama bu şirk me­ra­si­mi­ne de­ğer ver­mek­ten son ne­fes­te iman teh­li­ke­ye gi­de­bi­lir. 

BEŞ PARALIK KEYİF İÇİN YAPMA

Her­ke­se İmam-ı Rab­ba­ni gel­mez ölür­ken! Bir de İmam-ı Rab­ba­ni gi­bi yet­miş bin ev­li­ya­nın rei­si, ikin­ci bi­nin mü­ced­di­di­nin bi­le aça­ma­ya­ca­ğı bir ka­ran­lı­ğa ba­şı­nı ni­ye so­ku­yor­sun?! 

80 se­ne na­maz kıl­san ama son­ra bı­rak­san na­ma­zı­na iti­bar yok, çün­kü iti­bar so­na­dır. Ha­dis-i şe­rif­te “A­dam so­nu­na ka­dar iyi gi­der, ölü­mü­ne ya­kın sa­pı­tır, ce­hen­ne­me gi­de­r” di­yor. Bu teh­li­ke­yi beş pa­ra­lık ke­yif için gö­ze al­ma­ya­lım! Yıl­ba­şı ge­ce­si nor­mal gün­ler­de yap­tı­ğı­mız şey­ler­de hiç­bir de­ği­şik­lik yap­ma­ya­lım. Yıl­ba­şı­na özel han­gi prog­ram olur­sa ol­sun me­ra­si­me gi­rer. Ha­ber, açık otu­rum fark et­mez, il­la ma­ga­zin ol­ma­sı­na ge­rek yok." 

yuzdeyuzhaber

Son Güncelleme: 25.12.2014 13:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
hüseyin özkardeşler 2014-12-26 21:31:10

sadece hadis neden kurandan konuşmuyor bunlar