banner832
Öne Çıkanlar Milletvekili tokat attı PKK CHP AK Parti AKP

MÜTHİŞ İDDİALAR!

Gözaltına alınan 17 Aralık'ın polis şefi Yakub Saygılı'nın emniyetteki savunmasında çarpıcı iddialar yer alıyor.

MÜTHİŞ İDDİALAR!

 17-25 Aralık soruşturmalarında görev alan polislere yönelik operasyonun temel dayanağı olan gizli tanık ifadeleri çöktü. Fatih kod isimli tanığın iddia ettiği savcılık toplantısına hiç katılmadığı ortaya çıktı. 17-25 Ara­lık yol­suz­luk, rüş­vet ve ka­ra pa­ra so­ruş­tur­ma­sın­da gö­rev alan po­lis­le­re yö­ne­lik ope­ras­yon­da gö­zal­tı­na alı­nan­la­ra Giz­li Ta­nık Fa­ti­h’­in id­di­ala­rı so­rul­du.

Bugün gazetesinin haberine göre; İs­tan­bul Ma­li Şu­be es­ki Mü­dü­rü Ya­kub Say­gı­lı em­ni­yet­te­ki ifa­de­sin­de giz­li ta­nık Fa­tih’in po­lis me­mu­ru İ.K. ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Say­gı­lı­’ya “Giz­li Ta­nık Fa­tih ifa­de­sin­de per­so­ne­le Ya­sa­ma Do­ku­nul­maz­lı­ğı olan Baş­ba­kan ile il­gi­li tüm gö­rüş­me­le­rin ta­pe ya­pıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nın ve­ril­di­ği­ni be­yan et­miş­tir. Bu ko­nu ile il­gi­li ifa­de­ni­zi ve­ri­ni­z” so­ru­su yö­nel­til­di. Say­gı­lı şu ce­va­bı ver­di: “Giz­li ta­nık Fa­tih olan ama as­lın­da ken­di­si­nin po­lis me­mu­ru İ.K. ol­du­ğu­nu an­la­dı­ğım per­so­ne­lin Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ile ya­pı­lan hiç­bir bri­fing ve top­lan­tı­ya ka­tıl­ma im­ka­nı yok­tur. Do­la­yı­sıy­la böy­le bir ta­li­ma­tın doğ­ru­dan sav­cı ta­ra­fın­dan ver­di­ği­ni bil­me şan­sı yok­tur. Ta­pe­le­rin ya­pıl­ma­sı so­ruş­tur­ma sav­cı­sı­nın ta­li­mat­la­rı ile ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Özel ha­ya­tı il­gi­len­di­ren ve key­fi hiç­bir ko­nu­nun ta­pe­si ya­pıl­ma­mış­tı­r”

ANAYASA’YA AYKIRI

Em­ni­yet­te­ki sor­gu­da Say­gı­lı’­ya yö­nel­ti­len so­ru­la­rın bir ço­ğu­nun ‘Giz­li Ta­nık Fa­tih’in be­yan­la­rı­na da­yan­dı­rıl­ma­sı dik­kat çek­ti. Say­gı­lı Fa­tih’in Baş­ba­ka­n’ın gö­zal­tı­na alı­na­ca­ğı yö­nün­de­ki be­ya­nı­na, “Giz­li ta­nık Fa­tih’in söy­le­dik­le­ri içe­ri­sin­de en saç­ma şey Baş­ba­ka­n’ın da gö­zal­tı­na alı­na­ca­ğı hi­ka­ye­si­dir” ce­va­bı­nı ver­di.

Say­gı­lı ifa­de­sin­de şun­la­rı an­lat­tı: “Kol­lu­ğun ya­sa­ma do­ku­nul­maz­lı­ğı olan hiç kim­se­yi Ana­ya­sa­’nın 83. Mad­de­si­’ne gö­re tut­ma­sı ya­ka­la­ma­sı ve gö­zal­tı­na al­ma­sı müm­kün de­ğil­dir. Sa­de­ce tek­nik gö­re­vi olan so­ruş­tur­ma saf­ha­sın­da yer al­ma­yan  bir po­lis me­mu­ru­nun ken­di­si­ne sağ­la­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm men­fa­at­ler kar­şı­lı­ğın­da ka­mu­oyu al­gı­sı­nın ya­ra­tı­la­bil­me­si için tam­ da ih­ti­yaç du­yu­lan ifa­de­yi ver­di­ği­ni gö­rü­yo­rum.”  

EL KA­DI NÜ­FU­Z­LA ÜL­KE­YE SO­KUL­DU

Say­gı­lı ifadesinde, Ya­sin El Ka­dı’nın Bir­leş­miş Mil­let­ler El Kai­de Yap­tı­rım­lar Ko­mi­te­si ta­ra­fın­dan fa­ali­yet­le­ri­nin kı­sıt­lan­dı­ğı ve bu se­bep­le de Ba­kan­lar Ku­ru­lu’n­ca da Tür­ki­ye’ye gi­ri­şi­nin ya­sak­lan­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı. Say­gı­lı, El Ka­dı’nın biz­zat baş­ba­kan­lık ko­ru­ma ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ül­ke­ye so­kul­du­ğu ve bu­nun da dö­ne­min baş­ba­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan’ın nü­fu­zu ile ger­çek­leş­ti­ği­nin tes­pit edil­di­ği­ni be­lirt­ti.

BAŞÇALAN DİNLEMELERİ

Say­gı­lı’nın, ya­pı­lan din­le­me­le­rin dı­şa­rı­ya sız­dı­rıl­ma­sıy­la il­gi­li çar­pı­cı bil­gi­ler or­ta­ya çık­tı. Sos­yal pay­la­şım si­te­si Twit­ter’da din­le­me­le­ri pay­la­şan ‘Baş­ça­lan’ he­sa­bıy­la il­gi­li ko­nu­şan Say­gı­lı, “Baş­ça­lan twit­ter he­sa­bı­nın ya­yın­la­mış ol­du­ğu gö­rüş­me­le­rin hiç­bi­ri­si ad­li kol­luk so­rum­lu­su ol­du­ğum Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan din­le­nil­me­miş, kay­de­dil­me­miş­tir” de­di.

MİT RAPORU

Say­gı­lı, yol­suz­luk şüp­he­li­le­ri ile ala­ka­lı MİT’in dö­ne­min baş­ba­ka­nı Er­do­ğan’a bir ra­por sun­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, “Ra­po­run içe­ri­ği med­ya­da ya­yın­lan­dı. Ra­por in­ce­len­di­ğin­de ay­nı he­def­le­rin ve bel­ki de da­ha faz­la­sı­nın MİT ta­ra­fın­dan da ta­kip edil­di­ği ve din­le­nil­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır. De­mek ki ad­li so­ruş­tur­ma­la­rı em­ni­ye­te pa­ra­lel ola­rak din­le­yen baş­ka bir is­tih­ba­rat bi­ri­mi bu­lun­mak­ta­dır” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Say­gı­lı ay­rı­ca, em­ni­ye­tin sa­hip ol­ma­dı­ğı bir tek­no­lo­ji ile krip­to­lu ol­du­ğu id­di­a edi­len te­le­fon­la­rı din­le­ye­bi­len ve çö­ze­bi­len baş­ka bi­rim­le­rin ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, “Bu bi­rim­ler­den bi­rinin MİT ol­ma ih­ti­ma­li ol­du­ğu gi­bi ya­ban­cı is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri­nin ol­ma­sı müm­kün­dür” şek­lin­de­ki ifa­de­le­ri sor­gu za­bıt­la­rı­na geç­ti.

HAVUZ İÇİN KÜSTÜ

Yakub Say­gı­lı’nın ifa­de­sin­de­ki in il­ginç bö­lüm­ler­den bi­ri de ta­ri­hi ya­rı­ma­da­nın slü­eti­ni boz­du­ğu ge­rek­çe­si ile traş­lan­ma­sı gün­dem­de olan 16/9 ku­le­le­ri ile il­gi­li ifa­de­le­ri ol­du. Say­gı­lı, “Baş­ba­kan 16/9 ku­le­le­ri­nin sa­hi­bi­ne bi­na­la­rı tı­raş­la­ma­dı­ğı için de­ğil, ha­vu­za pa­ra ak­tar­ma­dı­ğı için küs­tü” de­di.

SPARK KUL­LA­NIL­MA­DI

So­ruş­tur­ma sav­cı­sı­nın Say­gı­lı­’ya, ma­li şu­be po­lis­le­ri ta­ra­fın­dan Spark prog­ra­mı ile gö­rüş­me­ler ya­pıl­dı­ğı gö­rüş­me­ler­de “ka­bi­ne­yi bu­ra­da top­la­ya­ca­ğı­z” gi­bi ifa­de­le­rin kul­la­nıl­dı­ğı id­di­ası so­rul­du. Say­gı­lı ise, Spark isim­li ya­zış­ma prog­ra­mı­nın şu­be­de kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti.

SORGUSUNDA TACİZ

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunu yapan eski Mali Şube Müdürü Yakub Saygılı’nın emniyetteki ifadesi sırasında skandal yaşandı. Saygılı’nın polis ifadesi esnasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradığı iddia edildi.

ÖNCE DİZİNE VURDU

Emniyetteki ifadesini tamamlayan Saygılı’nın 38 sayfa olan ifade tutanağını kontrol ettiği sırada içeriye kimliği belirsiz bir kişinin girdiği ifade edildi.  Saygılı’nın dizine vuran kişinin “Sen şu bacağını indir bakalım. Emniyette böyle mi oturuluyor. Nasıl oturman gerektiğini öğreneceksin” şeklinde sözlü tacizde bulunduğu belirtildi.

AVUKATLARINI DA TACİZ ETTİ

Kimliği belirsiz kişiye herhangi bir müdahale de bulunmayan Saygılı kimliğini öğrenmek istediği kişiden bilgi alamadı. Araya giren avukatlara da fiziki tacizde bulunan kimliği belirsiz kişi ‘Sen kimsin, sen mi kurtaracaksın’ şeklinde konuştuğu avukat tutanağında yer aldı.

SAVCILIKTA SERBEST

Gözaltına alınan emniyet mensuplarından 17’si, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemi altında getirilen polislerden biri “Kral çıplak” şeklinde bağırdı. Bağıran polise, diğer polisler müdahale etti.

ÇAKALLI BIRAKILDI

Adliyeye sevk edilen isimler arasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube eski Müdürü Yakub Saygılı ve polis müdürü Mahir Çakallı da bulunuyor. Savcılıktaki sorgularını ardından Çakallı’nın da aralarından bulunduğu 4 polis serbest kaldı.

SANTAJLA GİZLİ TANIK

Saygılı’nın, Gizli Tanık Fatih’in fezlekeyi yazan polis grubunun başında olduğunu söylediği belirtildi. Saygılı, İ.K. hakkında idari soruşturma olduğunu, onunla birlikte soruşturma geçiren diğer polislerin ihraç edildiğini, ihraç edilmeyen İ.K.'ya şantaj yapıldığını öne sürdü.

Başbakan’ın yasaklı şahısla görüşmesi mi kayda almak mı suç?

Emniyetteki ifadesinde 25 Aralık soruşturmasının fezlekesine giren şok iddialar Saygılı’ya soruldu. Saygılı, Haliç Kongre Merkezi’ndeki Yasin El Kadı görüşmesi, TÜRGEV’deki faaliyetler ve dokunulmazlığı olan kişilerin dinlenmesine ilişkin konuları detaylıca anlattı

Yakub Saygılı'ya, polis tarafından hazırlanan fezlekelerde geçen 'Binali Yıldırım'ın daha üst düzey birinin talimatıyla hareket ettiği...' cümlesinde "üst düzey kişi" olarak kimin kastedildiği soruldu. Saygılı, bu soruya, “Kast edilen kişi, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye yanıt verdi. Başbakan Erdoğan'ın ve bazı milletvekillerinin görüşmelerinin kimin talimatı ile tape haline getirildiği şeklindeki soruya ise Saygılı'nın, “Soruşturma savcısı karar verir. Kendisinin talimatı ile tape yapılmıştır. Bu soru kolluğa soruluyorsa, savcı ve hakimlere de sorulmalıdır" diye yanıt verdiği öğrenildi.

DÖNEMİN BAŞBAKANI

Sorguda, Saygılı'dan, fezlekede geçen 'dönemin başbakanı, örgüt lideri' gibi ifadelere açıklık getirmesi istendi. Saygılı, imzalanarak savcılığa gönderilen fezlekede bu tabirlerin kullanılmadığını savundu. 'Dönemin Başbakanı' tabirinin hukuken doğru olduğunu ifade eden Saygılı'nın, “Ancak buna rağmen bile kullanılmamıştır. Bugün ise bu tabirin doğruluğu teyit edilmiştir. Çünkü kendisi artık 'Dönemin Başbakanıdır'. Dönemin başbakanı tabirini kullanarak, operasyonla Başbakan'ın görevden indirileceği, dönemin başbakanı tabirinin bu yüzden öngörüldüğü, siyasi bir fantezidir" şeklinde ifade verdiği belirtildi.

HALİÇ’TEKİ GÖRÜŞME

Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Yasin El Kadı arasında Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin kaydının alınmasına ilişkin soruya da Saygılı'nın "adli bir görev olduğu" cevabını verdiği öğrenildi. Saygılı'nın, “Görüntülerin Narkotik Şube adına istenmesinin nedeni, şüphelilerin çok yüksek düzeyde kamu nüfusu kullanabildikleri, bunun için siyasi şahsiyetlerden destek alabildikleri, soruşturmayı deşifre etmek için daire başkanlığı nezdinde girişimde bulunduklarına şahit oldum. Mali Şube'nin görüntüleri isteme yazısı göndermesi halinde herkes alarm durumuna geçecek ve soruşturma ihlal olabilecekti" dediği ifade edildi.

 Görüntülerde Erdoğan'ın bulunmasının hukuka aykırı bir durum olmadığını da belirten Saygılı'nın, ifadesinde, “Görüntülere ilişkin çözüm tutanağında, o dönem Başbakan olan Tayyip Erdoğan'ın bulunması mı, yoksa ülkeye girişi yasak olan bir şahısla bile bile görüşüyor olması mı vahimdir? Erdoğan'ın ülkeye girişini kendi yasakladığı bir şahısla neden görüştüğü, bu şahsa kamu imkanlarını neden tahsis ettiği, bu şahsı Başbakanlık koruma personeli tarafından neden koruttuğu gibi soruların sorulmasını talep ediyorum. Bu durumda kendisinin tutanakta fotoğrafının olması mı, yoksa bu şahısla görüşmesinin ve sağlanan diğer imtiyazların vehametinin, hangisinin önemli olduğu ortaya çıkacaktır" dediği öğrenildi.

TÜRGEV’E BAĞIŞLAR

İfadesinde, 25 Aralık operasyonunun salt bir yolsuzluk operasyonu olduğunu vurguladığı öğrenilen Saygılı'nın, Bilal Erdoğan'ın da rüşvet, nüfuz ticareti ve tehdit yöntemleri ile TÜRGEV adına arazi ve para topladığının tespit edildiğini öne sürdüğü belirtildi. Saygılı'nın, ifadesinde, “Ayrıca örgüt üyelerinin kendi aralarında yaptığı görüşmelerden, TÜRGEV adına verilen hayati kararların Başbakan Erdoğan tarafından verildiği ve vakfın gizli yöneticisinin aslında kendisi olduğu anlaşılmıştır" dediği kaydedildi.

yuzdeyuzhaber

Yükleniyor...
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.